ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมส่งผลงาน การประกวดภาพวาดหัวข้อ "กองทัพไทย ถวายงานสืบสาน โครงการพระพันปีหลวง" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมร - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

18

 

หลังจากได้มีการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ นักวิชาการด้านศิลปะ และศิลปินอิสระ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 3 คนได้รับรางวัลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอภิรักษ์ ขุนอักษร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. นางสาวเกวลี กรองมาลัย รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ
3. นายชุมพลศักดิ์ ชูอารีย์ รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล
การจัดประกวดภาพวาด เป็นหนึ่งในกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติของ กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสะท้อนเรื่องราวผ่านภาพวาดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพไทย อันประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ในการถวายงานสนับสนุนโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นโครงการที่ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อให้ราษฎรโดยเฉพาะเกษตรกรในท้องถิ่นชนบท ทำอาชีพเสริมโดยใช้เวลาว่างจากการทำเกษตรกรรมมาทำงานศิลปาชีพ ทำให้ราษฎรเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมจนเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและระดับสากล
 ซึ่งภาพวาดดังกล่าวจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ายิ่งในการถวายงานของกองทัพไทย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนสืบไป สำหรับการประกวดภาพวาดฯ แบ่งผลงานออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป
 ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมรับชมผลงานภาพวาด ได้ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565 ในเวลา 10.00-20.00 นาฬิกา (ยกเว้นวันจันทร์) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
 
 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย