ขอแสดงความยินดี กับนางสาวลลิตพรรณ สุวรรณชาตรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงแรม Maalifushi by Como (Resort) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย