D3

คมส.เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 อาจารย์รังสรรค์ พลสมัคร ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์สุริยา ทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมตัวแทนนักศึกษาจำนวน 8 คน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาที ในญัตติ “การจัดการทะเลด้วยเทคโนโลยีเข้าทีกว่า 2 มือเรา” ในโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง ในวันทะเลโลก “World Oceans Day” จัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

D4

 

D5

 

D6

 

D7

 

D9

 

D10

 

D2

 

D1

 

D8

 

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย