Aนกศกษานตศาสตรควารางวลการแขงขนตอบปญหากฎหมายระดบภมภาค 3

นักศึกษานิติศาสตร์คว้ารางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับภูมิภาค

       เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 อาจารย์มาฤทธิ์ กาญจนารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำทีมนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 6 คน คือ นายวิชัย คงแก้ว นางสาวกานต์ธิดา ศรีรักษ์ นางสาวจันทิรา ขาวสะอาด นางสาวอมรรัตน์ โลหะพงษ์ นายบรรหาร เป็นสุข และนายพงพัฒน์ จุลหอม เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2560 ระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดย สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิชัย คงแก้ว นางสาวกานต์ธิดา ศรีรักษ์ และนางสาวจันทิรา ขาวสะอาด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้คณะฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทั้งสามคน ที่ผ่านการแข่งขันระดับภูมิภาค เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

Aนกศกษานตศาสตรควารางวลการแขงขนตอบปญหากฎหมายระดบภมภาค 5

 

Aนกศกษานตศาสตรควารางวลการแขงขนตอบปญหากฎหมายระดบภมภาค 6

 

Aนกศกษานตศาสตรควารางวลการแขงขนตอบปญหากฎหมายระดบภมภาค 7

 

Aนกศกษานตศาสตรควารางวลการแขงขนตอบปญหากฎหมายระดบภมภาค 8

 

Aนกศกษานตศาสตรควารางวลการแขงขนตอบปญหากฎหมายระดบภมภาค 1

 

Aนกศกษานตศาสตรควารางวลการแขงขนตอบปญหากฎหมายระดบภมภาค 4

 

Aนกศกษานตศาสตรควารางวลการแขงขนตอบปญหากฎหมายระดบภมภาค 10

 

Aนกศกษานตศาสตรควารางวลการแขงขนตอบปญหากฎหมายระดบภมภาค 9

 

Aนกศกษานตศาสตรควารางวลการแขงขนตอบปญหากฎหมายระดบภมภาค 2

 

 

 

 

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย