ศิลปกรรมคว้ารางวัลการต้นแบบบรรจุภัณฑ์

ศิลปกรรมคว้ารางวัลการต้นแบบบรรจุภัณฑ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม/ทัศนศิลป์ ที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ภาคกลางตอนบน 1 จัดโดย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายชื่อดังนี้

-ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
รางวัลชนะเลิศ นางสาวปัญญดา ศรีจันทร์ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ จังหวัดสระบุรี รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

-ประเภทเครื่องดื่ม
รางวัลชนะเลิศ นายนครินทร์ อาพุสโซ ผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง จังหวัดสระบุรี รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง นายภัทรพล ช่วยหวัง ผลิตภัณฑ์น้ำลูกหม่อน จังหวัดสระบุรี รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

-ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวฐิตาภรณ์ กลัดมี ผลิตภัณฑ์ปั้นจิ๋วดินไทย จังหวัดอยุธยา รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ณ โซน The Hall (บริเวณโรงภาพยนตร์) ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งการจัดประกวดออกแบบต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ภาคกลางตอนบน 1 ในครั้งนี้เป็นการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของตัวผลิตภัณฑ์ ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต เนื้อหา ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไปสู่สากล

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Art Package Ayutthaya 7

 

HUSO PKRU Art Package Ayutthaya 4

 

HUSO PKRU Art Package Ayutthaya 6

HUSO PKRU Art Package Ayutthaya 11

HUSO PKRU Art Package Ayutthaya 3

HUSO PKRU Art Package Ayutthaya 5

 

HUSO PKRU Art Package Ayutthaya 8

 

HUSO PKRU Art Package Ayutthaya 12

 

HUSO PKRU Art Package Ayutthaya 9

 

Dean HUSOPKRU

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย