นวัตกรรมการออกแบบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสวรรณ เจ๊ะตี และนางสาวพจนา เทพณรงค์ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท จากการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Design Competition) ครั้งที่ 1 ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับชุมชนบ้านตาลอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท ประชารัฐสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูล/ภาพ : เพจ NYD / https://goo.gl/5b8sci

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

นวัตกรรมการออกแบบ

 

นวัตกรรมการออกแบบ

นวัตกรรมการออกแบบ

HUSO PKRU Innovation Design National Youth Design Competition 8 July 2018 5

HUSO PKRU Innovation Design National Youth Design Competition 8 July 2018 4

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย