ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พสนิชเจริญกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พานิชเจริญกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย