ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พสนิชเจริญกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ พานิชเจริญกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”