คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิชานันต์ พูลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Ph.D. Design Arts (International Program) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

HUSO PKRU Design Art International Program 6 Sep 2018

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย