คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิชานันต์ พูลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Ph.D. Design Arts (International Program) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

HUSO PKRU Design Art International Program 6 Sep 2018