HUSO PKRU LAW Assister to the Rector 3 Dec 2018

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561