คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย