คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพศักดิ์ นาคเสนา ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง