คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วชิราภรณ์ ชนะศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

HUSO PKRU Congratulation Ph.D 19 Jul 2019