คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัส ทำนา เนื่องในโอกาสที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3031307 นศ 1

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัส ทำนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เนื่องในโอกาสที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2564 รับทุนจำนวน 30,000 บาท

จัดโดย กองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย