คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัส ทำนา ได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวด รางวัลยุวศิลปินไทย 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

2

3

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายวิทวัส ทำนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
 
วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
🟠ได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวด รางวัลยุวศิลปินไทย 2564 Young Thai Artist Award 2021 สาขาศิลปะ 3 มิติ ได้รับรางวัลจำนวน 50,000 บาท จัดโดยมูลนิธิ SCG

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย