ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ infographic ปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราขกรณียกิจ หัวข้อโครงการจิตอาสา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3

4

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
อาจารย์วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบ infographic ปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราขกรณียกิจ หัวข้อโครงการจิตอาสา
เนื่องในงานรำลึก 80 ปี "สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484" ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากผู้บัญชาการทหารอากาศ
จัดโดย กองบิน 5 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย