สรุปจำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ ประจำไตรมาสที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) (2) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สรุปจำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ ประจำไตรมาสที่ 1 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)
งานวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #HUSOPKRU
มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ใน ฐาน TCI จำนวน 5 บทความ
จากอาจารย์จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1.ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล สาขาวิชาภาษาไทย
2.ผศ.ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล สาขาวิชาทัศนศิลป์
 
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
 
 
 
 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย