สรุปจำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ ประจำไตรมาสที่ 2-4 (รอบเดือนมกราคม - กันยายน 2565) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งานวิชาการและงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต #HUSO_PKRU
มีบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ใน ฐาน TCI จำนวน 10 บทความ
 จากอาจารย์จำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1. ดร.จารุณี คงกุล สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2. ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง
3. ผศ.เฉลิมพร วรพันธกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม สาขาวิชานิติศาสตร์
5. ผศ.ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ สาขาวิชาภาษาไทย
6. อาจารย์อัมพา ทองบุญยัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
7. อาจารย์ปธกร ทองบุญยัง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
8. อาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาไทย
9. อาจารย์แตงเถา แซ่เจี๋ย อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 
web huso
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
89
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย