การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ResearchHusoPkru6

คมส.เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9

        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย

ResearchHusoPkru1

 

ResearchHusoPkru4

 

ResearchHusoPkru8

 

ResearchHusoPkru2

นำเสนอภาคบรรยาย

-การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต” โดย ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว และ ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว
-แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่ โดย ดร.สุนันทา คันธานนท์ และคณะ นำเสนอโดย อาจารย์อัครวัฒน์ จิตหาญ

ResearchHusoPkru11

 

ResearchHusoPkru12

นำเสนอภาคโปสเตอร์

-ปัญหากฎหมายภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บในจังหวัดภูเก็ต โดย อาจารย์บุญยกร พนมอุปการ และอาจารย์เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

ResearchHusoPkru9

 

ResearchHusoPkru5

 

ResearchHusoPkru10

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย