การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ResearchHusoPkru6

คมส.เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9

        เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย

ResearchHusoPkru1

 

ResearchHusoPkru4

 

ResearchHusoPkru8

 

ResearchHusoPkru2

นำเสนอภาคบรรยาย

-การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต” โดย ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว และ ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว
-แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่ โดย ดร.สุนันทา คันธานนท์ และคณะ นำเสนอโดย อาจารย์อัครวัฒน์ จิตหาญ

ResearchHusoPkru11

 

ResearchHusoPkru12

นำเสนอภาคโปสเตอร์

-ปัญหากฎหมายภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บในจังหวัดภูเก็ต โดย อาจารย์บุญยกร พนมอุปการ และอาจารย์เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

ResearchHusoPkru9

 

ResearchHusoPkru5

 

ResearchHusoPkru10