ดร.อมรรัตน นาคะโร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดร.อมรรัตน นาคะโร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8

ดร.อมรรัตน นาคะโร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ดร.อมรรัตน นาคะโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ระดับนานาชาติ เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ “คำพ่อสอน”  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “Library of Things” ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จัดโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET)

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

ดร.อมรรัตน นาคะโร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8

 

ดร.อมรรัตน นาคะโร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8

 

ดร.อมรรัตน นาคะโร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8

 

ดร.อมรรัตน นาคะโร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8