สารสนเทศศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสัมมนาการจัดการศึกษา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Tise Chiang Mai2017 3

สารสนเทศศาสตร์ฯ ร่วมประชุมสัมมนาการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์กุลสตรี ปริญญา และ ดร.อมรรัตน นาคะโร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยครั้งที่ 3 : การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ยุคประเทศไทย 4.0 (The 3rd Conference on Thai Information Science Education : TISE 2017) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอน และติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: www.huso.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Tise Chiang Mai2017 5

 

27503470 168520283783482 2714254283457763364 o

 

HUSO PKRU Tise Chiang Mai2017 6

 

27629212 168521793783331 6347745917065352686 o

 

HUSO PKRU Tise Chiang Mai2017 4