คมส. มรภ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสุดเข้มข้น “วิจัยมุ่งเป้า” สู่การบ่มเพาะนักวิจัยชุมชน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 2

คมส. มรภ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสุดเข้มข้น “วิจัยมุ่งเป้า” สู่การบ่มเพาะนักวิจัยชุมชน

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับโครงการพัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย “วิจัยมุ่งเป้า” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมในทอน บุรี บีช รีสอร์ท ภูเก็ต เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โครงการพัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย “วิจัยมุ่งเป้า” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางแก่อาจารย์ในการทำผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากนักวิทยากรมืออาชีพ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ที่มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยอย่างเข้มข้นตลอด 3 วัน 2 คืน

ในการนี้ คณะผู้จัดโครงการนำโดยอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงผู้บริหารคณะ ต้องขอขอบคุณตัวแทนชุมชนและภาคีหลายภาคส่วนในการให้ข้อมูลชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย รวมถึงคณาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะก้าวและพัฒนาไปพร้อมกัน

ข่าว : อาจารย์พิชานันต์ พูลเกิด
ภาพ : นักศึกษานวัตกรรมการออกแบบ

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 7

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 4

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 3

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 5

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 6

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 7

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 8

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 9

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 10

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 11

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 12

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 26

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 16

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 27

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 28

 

HUSO PKRU Research Naithonburi Beach Resort Sakhu Thalang District Phuket 1 May 2018 31

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย