อาจารย์ ภ.จีน คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ มรภ.สงขลา ครั้งที่ 1 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 3

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ มรภ.สงขลา ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power for Sustainable Development)” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 4 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ดังนี้
-นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความจำคำศัพท์ภาษาจีน โดย อาจารย์คุณิตา เดชะโชติ และอาจารย์ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี
-การใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความจำด้านคำศัพท์ภาษาจีน โดย อาจารย์คุณิตา เดชะโชติ และ คุณจาง ซู่คุน
-การประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะภาษา : กรณีศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายวิชาโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศ โดย อาจารย์แตงเถา กุ้งแก้ว
ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คุณิตา เดชะโชติ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง การใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความจำด้านคำศัพท์ภาษาจีน

ภาพ : อาจารย์คุณิตา เดชะโชติ อาจารย์แตงเถา กุ้งแก้ว และเพจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 1

HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 2

HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 4

HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 6

HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 5

HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 13

 HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 15

HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 10

 HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 11

 

 HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 9

 HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 12

HUSO PKRU Research Songkhla 20 Aug 2018 14