นวอ. ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ (ออนไลน์) เล่มที่ 1 “Exhibition of Diversity in Design - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IND 29 7 2564 01

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ (ออนไลน์) เล่มที่ 1 “Exhibition of Diversity in Design “ (เสนอผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ) ได้ที่ https://anyflip.com/fxcdp/gehc/

ข้อมูล https://www.facebook.com/INDPHUKET/

IND 29 7 2564 02

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย