นวอ. ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการ ผลงานสร้างสรรค์ (ออนไลน์) เล่มที่ 1 “Exhibition of Diversity in Design - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IND 29 7 2564 01

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญชมการแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ (ออนไลน์) เล่มที่ 1 “Exhibition of Diversity in Design “ (เสนอผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ) ได้ที่ https://anyflip.com/fxcdp/gehc/

ข้อมูล https://www.facebook.com/INDPHUKET/

IND 29 7 2564 02