ประกาศประกวดราคาเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000BTU จำนวน 2 เครื่องและขนาด และ 25,000 BTU จำนวน 1 เครื่องพร้อมติดตั้ง คมส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

 

เอกสารประกวดราคา

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

 

สื่อมัลติมีเดีย