ประกาศประกวดราคาเครื่องชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ชุดเครื่องเสียงประชุม จำนวน 2 ชุด และ Tablet ไฮบริดโน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง( คมส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 Logopkru


ประกาศประกวดราคาเครื่องชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ชุดเครื่องเสียงประชุม จำนวน 2 ชุด และ Tablet ไฮบริดโน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง( คมส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เอกสารบันทึกข้อความ+ใบเสนอราคา

เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย