ประกาศประกวดราคาเครื่องชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ชุดเครื่องเสียงประชุม จำนวน 2 ชุด และ Tablet ไฮบริดโน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง( คมส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

ประกาศประกวดราคาเครื่องชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ชุดเครื่องเสียงประชุม จำนวน 2 ชุด และ Tablet ไฮบริดโน้ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง( คมส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เอกสารบันทึกข้อความ+ใบเสนอราคา

เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์