ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างความผูกพันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน ๓ รายการ (คมส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Logopkru


 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสร้างความผูกพันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน ๓ รายการ (คมส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเอกสาร

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย