คมส.เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

KM 24.7.60 ๑๗๐๘๐๔ 0026

คมส.เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM)

        เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 7 คน เป็นตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้นำสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

KM 24.7.60 ๑๗๐๘๐๔ 0007

 

KM 24.7.60 ๑๗๐๘๐๔ 0004

 

KM 24.7.60 ๑๗๐๘๐๔ 0019

 

KM 24.7.60 ๑๗๐๘๐๔ 0018

 

ติดตาม คณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง

W: www.huso.pkru.ac.th E: husoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: www.facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย