คมส.เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

KM 24.7.60 ๑๗๐๘๐๔ 0026

คมส.เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM)

        เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 7 คน เป็นตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้นำสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

KM 24.7.60 ๑๗๐๘๐๔ 0007

 

KM 24.7.60 ๑๗๐๘๐๔ 0004

 

KM 24.7.60 ๑๗๐๘๐๔ 0019

 

KM 24.7.60 ๑๗๐๘๐๔ 0018

 

ติดตาม คณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง

W: www.huso.pkru.ac.th E: husoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: www.facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย