คมส.เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018

คมส.เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 6 คน เป็นตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้นำสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงาน โดยมีอาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย และอาจารย์พิชานันต์ พูลเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานวิจัย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของคณะ

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 211 959 ต่อ 3000

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 2

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 3

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 1

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 4

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 5

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 6

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 7

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 8

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 11

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 16

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 17

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 18

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 13

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 14

HUSO PKRU Knowledge Management 23 July 2018 12

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย