คมส.เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

HUSO PKRU KM 17 May 2019 09

คมส.เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 7 คน เป็นตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้นำสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงาน โดยมีอาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย อาจารย์สนธยา ปานแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และนางสาวสิริภา ธัญญะไพศาล นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของคณะ

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ติดตาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ได้ทาง W: http://www.pkru.ac.th/huso/ E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/huso.pkru T: 076 523 094-7 ต่อ 3000

HUSO PKRU KM 17 May 2019 3

HUSO PKRU KM 17 May 2019 1

HUSO PKRU KM 17 May 2019 2

HUSO PKRU KM 17 May 2019 4

HUSO PKRU KM 17 May 2019 5

HUSO PKRU KM 17 May 2019 6

HUSO PKRU KM 17 May 2019 7

HUSO PKRU KM 17 May 2019 8

IMG 4760

IMG 4761

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย