การถ่ายทอดความรู้การใช้ระบบกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งงชาติ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต