การจัดการความรู้ด้านการบูรณาการการบริการวิชาการและงานวิจัยสู่ตำแหน่งทางวิชาการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต