สทศ.จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 3989

สทศ.จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 สาขาวิชาสานสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อเปิดพื้นที่ให้คณะอาจารย์ในสาขาวิชาได้แบ่งปันความรู้ทางวิชาชีพระหว่างกัน ณ ห้องสารสนเทศศาสตร์
-เทคนิคการเขียนบทความและนำเสนอ ในเวที PULINET โดยอาจารย์กุลสตรี ปริญญา ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอบทความ
-เทคนิคการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุม PULINET โดยอาจารย์ ดร.อมรรัตน นาคะโร และอาจารย์ภาษิตา วั่นเส้ง
-บทเรียนการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ของเครือข่าย TISE โดยอาจารย์ปิยะกานต์ หนูประกอบ
-ประเด็นน่าสนใจในการประชุมTISE โดย อาจารย์ปิยวรรณ ขาวพุ่ม
-ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สทศ. ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยคณะอาจารย์ สทศ.
นอกจากนี้ประธานสาขาวิชาเป็นตัวแทนคณะอาจารย์มอบของขวัญแสดงความยินดีกับอาจารย์กุลสตรี ปริญญา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอบทความ ในการประชุม PULINET ณ จังหวัดสงขลา
ข่าว/ภาพ : ดร.อมรรัตน นาคะโร

21389

IMG 3983

21384

21388

IMG 3967

21379

IMG 3950

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย