สทศ.จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 3989

สทศ.จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 สาขาวิชาสานสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อเปิดพื้นที่ให้คณะอาจารย์ในสาขาวิชาได้แบ่งปันความรู้ทางวิชาชีพระหว่างกัน ณ ห้องสารสนเทศศาสตร์
-เทคนิคการเขียนบทความและนำเสนอ ในเวที PULINET โดยอาจารย์กุลสตรี ปริญญา ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอบทความ
-เทคนิคการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุม PULINET โดยอาจารย์ ดร.อมรรัตน นาคะโร และอาจารย์ภาษิตา วั่นเส้ง
-บทเรียนการบริหารหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ของเครือข่าย TISE โดยอาจารย์ปิยะกานต์ หนูประกอบ
-ประเด็นน่าสนใจในการประชุมTISE โดย อาจารย์ปิยวรรณ ขาวพุ่ม
-ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สทศ. ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยคณะอาจารย์ สทศ.
นอกจากนี้ประธานสาขาวิชาเป็นตัวแทนคณะอาจารย์มอบของขวัญแสดงความยินดีกับอาจารย์กุลสตรี ปริญญา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอบทความ ในการประชุม PULINET ณ จังหวัดสงขลา
ข่าว/ภาพ : ดร.อมรรัตน นาคะโร

21389

IMG 3983

21384

21388

IMG 3967

21379

IMG 3950