แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัยเป็นฐานเพื่อขอทุนภายนอก - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต