แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการกับการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต