แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการกับการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งานนำเสนอ KM 01

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการกับการบูรณาการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น

คลิกเพื่อดูสื่อออนไลน์

   ดาวน์โหลดแผนการจัดการความรู้และคู่มือการจัดการความรู้