คมส.จัดโครงการวิจัยมุ่งเป้า (ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่สู่ตำแหน่งทางวิชาการ) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

huso pkru km 10 06 2564 01

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 อาจารย์ธีรพงษ์  หนูไชยแก้ว คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการวิจัยมุ่งเป้า ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเป้าพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์  ไชยฤกษ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ทองสกุล  รองประธานสาขาวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม  กรุงแก้ว  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง  ดร.อมรรัตน์  นาคะโร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และอาจารย์ปัณณวิชญ์  ผสมทรัพย์  ผู้ช่วยคณบดี เป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็เป็นพี่เลี้ยงในโครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่สู่ตำแหน่งทางวิชาการ

huso pkru km 10 06 2564 02

huso pkru km 10 06 2564 04

huso pkru km 10 06 2564 08

huso pkru km 10 06 2564 07

huso pkru km 10 06 2564 06

huso pkru km 10 06 2564 11

huso pkru km 10 06 2564 06