ฮั้วก๋วน (มงกุฎดอกไม้ไหว) เครื่องประดับศีรษะของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีน โดย ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต