คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

01

 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณ

 
- นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
- ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี
- ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดี
- อาจารย์ภาพิสุทธิ์ ภูวญาณพงศ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์
- อาจารย์เดชา สีดูกา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
- นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
- นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้
- นายธีรยุทธ นาวีการ ประธานกลุ่มรักษ์บางใหญ่
- นายพิชพงศ์ โกยฐานันดร ประธานชุมชนต้นโพธิ์
- นายธนกฤต ท้าวประสิทธิ์ ประธานชุมชน 40 ห้อง
- นางสาวชมพูนุท พึ่งผล
       - Miss Southeast Asia Tourism Ambassadress 2019
       - รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019
       - ดารานักแสดง ช่อง 7 (ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)
- นายภูริต มาศวงศ์ศา ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท
- เทศบาลตำบลวิชิต
- สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต
- รวมถึงประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการจัดโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สู่คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย กิจกรรม 'Huso Star Contest เฟ้นหา คมส. รุ่นใหม่ สร้างแรงบันดาลใจสู่วิศวกรสังคม" ในครั้งนี้
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ :https://shorturl.asia/DFTLQ

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย