สวก. ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

BN 18 20 03 65 1740

 

 

 

สวก. ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อการบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์

- 18 มีนาคม 2565 ระดับบัณฑิตศึกษา/ป.บัณฑิต
- 19-20 มีนาคม 2565 ระดับปริญญาตรี

Zoom Meeting ID : 953 2154 4023
Passcode : 611897

รายละเอียด : https://bit.ly/3pJPXlm

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย