คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสนับสนุนระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสนับสนุนระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
ณ ห้องประชุมคุณหญิงจัน อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยอาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี เป็นประธาน ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการงานสนับสนุน ระหว่างผู้บริหารคณะและบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งนี้เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และทบทวนเกณฑ์การ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย