มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมบุคลากรประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) พร้อมแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมบุคลากรประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)

พร้อมแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา และ คณาจารย์ ในคณะฯ ได้รับการเชิดชูเกียรติและรางวัลในครั้งนี้ 6 ประเภท ดังนี้

1.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัย

        - ลำดับที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.67 คะแนน

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย

        - ลำดับที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 4.59 คะแนน

        - ลำดับที่ 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4.22 คะแนน

3 คณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดา เกื้อก่ออ่อน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภิกา นิรัติศัย

4.รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2563

          - อาจารย์ ดร.สุนันทา คันธานนท์ รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสูงสุด อันดับสอง ประจำปี พ.ศ. 2563

          - อาจารย์ ขจร ทุ่มศรี รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสูงสุด อันดับสาม ประจำปี พ.ศ. 2563

5.รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2563

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 สูงสุด อันดับหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารว์ พยุงพันธ์ รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 สูงสุด อันดับสอง ประจำปี พ.ศ. 2563 และ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ทองดี รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 สูงสุด อันดับสอง ประจำปี พ.ศ. 2563

6.รางวัลนักวิจัยที่มีผลรวมค่าน้ำหนักการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สูงสุด 3 อันดับแรก ประจำปี 2563

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม รางวัลนักวิจัยที่มีผลรวมค่าน้ำหนักการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สูงสุด อันดับหนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คารว์ พยุงพันธ์ รางวัลนักวิจัยที่มีผลรวมค่าน้ำหนักการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สูงสุด อันดับสอง ประจำปี พ.ศ. 2563

          - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ทองดี รางวัลนักวิจัยที่มีผลรวมค่าน้ำหนักการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สูงสุด อันดับสาม ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 

1

 

2

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย