ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการประเมินตนเอง และนักศึกษาทุกชั้นปีดำเนินการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการประเมินตนเอง และนักศึกษาทุกชั้นปีดำเนินการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

 

1

 

 

2

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย