ศิลปะการจัดการแสดง PKRU เจ๋ง! คว้ารางวัล "The Best Creative Costume" ในการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

 

(วันที่ 29 เมษายน 2565 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (PKRU) ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการส่งผลงานนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ชุด "ตีนอวานิง" หมายถึงสตรีผู้มีความกล้าหาญ เข้าร่วมประกวดแข่งขัน โครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “งานนวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติภาคใต้ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565  จัดโดยวิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งจัดการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดจำนวน 15มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็ต ได้รับรางรางวัล "The Best Creative Costume"

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : PRPKRU

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย